Sunday, June 19, 2011

Soalan Explorace

PENGAJIAN AM
·         Meningkatkan produktiviti dan prestasi pengurusan
·         Menekankan kerajinan dan disiplin kerja

1)      Pernyataan di atas merujuk kepada
A  Dasar Penswastaan                                                  C  Dasar Perindustrian Negara
B  Dasar Pandang ke Timur                                         D  Dasar Persyarikatan Malaysia

2)      Yang manakah yang benar tentang Pelan Induk Perindustrian 3 (PIP3)?
                                I.            Meningkatkan pembangunan modal insan dalam industri
                             II.            Menjadikan Malaysia sebagai pembekal industri produk halal
                           III.            Menggalakkan penggunaan barangan industri buatan Malaysia
                          IV.            Membanyakkan industri berat untuk melonjakkan hasil perindustrian

A  I dan II                                                                    C  II dan III
B  I dan IV                                                                   D  III dan IV

3)      Yang manakah yang dapat mengeratkan Kerjasama Selatan-Selatan?
A  Mesyuarat Asia-Eropah
B  Dialog Antarabangsa Langkawi
C  Kerjasama Ekonomi Asia-Pacifik
D  Sidang Kemuncak Ekonomi Asia Timur

4)      Yang manakah pertimbangan bagi pemberian kewangan tahunan Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan negeri?
                                I.            Bilangan penduduk negeri
                             II.            Saiz keluasan sesebuah negeri
                           III.            Penjang jalan raya setiap negeri
                          IV.            Belanjawan tahunan kerajaan negeri

A  I dan II                                                                    C  II dan IV
B  I dan III                                                                   D  III dan IV

5)      Yang manakah pihak yang perlu dirujuki oleh seseorang menteri untuk memberikan notis pemberitahuan dalam proses penggubalan undang-undang?
A  Ketua Whip                                                             C  Setiausaha Dewan Rakyat
B  Peguam Negara                                                       D  Yang di Pertua Dewan Rakyat

6)      Yang manakah bidang kuasa Mahkamah Persekutuan?
A  Menentukan kasahan prosiding Dewan Rakyat
B  Membatalkan perbicaraan yang dijalankan oleh Mahkamah Tinggi
C  Mendengar kes rayuan sivil yang dibicarakan oleh Mahkamah Syariah
D  Memberikan nasihat tentang persoalan Perlembagaan yang diajukan kepadanya

7)      Dokumen yang dikeluarkan oleh mahkamah yang memerintahkan pihak pembela supaya hadir pada masa dan tempoh yang ditetapkan disebut
A  writ                                                                         C  saman
B  waran                                                                      D  affidavit

8)      Antara prosedur yang berikut, yang manakah menyebabkan seseorang itu boleh dihadapkn ke mahkamah atas tuduhan jenayah?
                                I.            Writ
                             II.            Affidavit
                           III.            Waran tangkap
                          IV.            Saman oleh mahkamah

A  I dan II                                                                    C  II dan III
B  I dan IV                                                                   D III dan IV

9)      Antara yang berikut, yang manakah situasi yang membolehkan kes rayuan didengar di Mahkamah Rayuan?
A  Rayuan dibuat untuk mengurangkan kos perbicaraan mahkamah
B  Mahkamah Tinggi sudah membuat keputusan dalam kes berkenaan
C  Mahkamah Tinggi sudah menjalankan siasatan awal untuk kes berkenaan
D  Kes rayuan sivil mesti melibatkan wang tidak melebihi RM 200 ribu dengan keizinan khas

10)  Yang manakah antara berikut merupakan Deklarasi Putrajaya yang telah diluluskan dalam Mesyuarat Menteri-menteri Biro Penyelarasan Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM-CoB)?
A  Mempromosi dunia ‘multipola’ menerusi PBB bagi mengekalkan keamanan dan keselamatan   antarabangsa
B  Mengambil langkah-langkah efektif bagi menangani isu-isu ekologi
C  Meningkatkan kerjasama negara anggota dalam teknologi maklumat dan komunikasi
D  Mengadakan dialog dengan budaya dan tamadun lain termasuk barat
SYARIAH

1)      Terangkan 3 situasi yang membolehkan  kontrak mudharobah terbubar.

2)      Huraikan 3 kriteria pemilihan jodoh yang baik dalam perkahwinan menurut Islam.
                                i.            Pihak suami
                              ii.            Pihak isteri

3)      Jelaskan 3 bahagian beserta contoh al-mahkum fih dari sudut hubungannya dengan hak.

4)      Berdasarkan ayat 1 hingga 11 surah al-Mu’minun, nyatakan 4 sifat / peribadi muslim yang berjaya.

5)      “Khusyuk dalam solat sangat dituntut dalam Islam”. Nyatakam maksud khusyuk dalam solat dan 3 cara mendapatkannya.

6)      “Ucapan salam sangat dituntut dalam ajaran Islam”. Nyatakan 3 kepentingannya dalam kehidupan umat Islam.

USULUDDIN

1)      Nyatakan 5 kaedah / metodologi dalam al-Quran bagi menerapkan iman dalam diri manusia.

2)      Nyatakan 3 hikmah pengutusan rasul menurut pendapat الشاعرة.

3)      Nyatakan 3 faktor yang menyebabkan tidak berlakunya penyelewengan akidah di zaman Nabi S.A.W.

4)      Nyatakan 3 cara bagaimana al-Quran memberi petunjuk dan hidayah kepada manusia agar sejahtera di dunia dan akhirat.

5)      Nyatakan  3 syarat meriwayat hadis dengan makna.


 

اللغة العربية

1)    وضّح علاقة المجاز المرسل للأمثلة الآتية :
                               i.            قال الله تعالى : ان الأبرار لفي نعيم.
                             ii.            قال الله تعالى : وآتوا اليتامى أموالهم.
                          iii.            قال الله تعالى : يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.
                          iv.            قال الله تعالى : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.

2)    ما المعنى الحقيقي لكل مما يأتي :
                               i.            قال الله تعالى : يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.
                             ii.            قال الله تعالى : يا أيها المزمل قم الليل الا قاليلا.
                          iii.            قال الله تعالى : وينزل لكم من السماء رزقا.

3)    عّين الاستعارة الأصلية والتبعية في الأمثلة الآتية واذكر الشاهد فيها :
                               i.            قال الله تعالى : أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
                             ii.            قال الله تعالى : كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور.
                          iii.            قال الله تعالى : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا, ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.
                          iv.            فمن جنان تريك النور مبتسما              *                  في غير أبانه والماء منسكبا
                             v.            في الخد ان عزم الخليط رحيلا             *                  مطر يزيد به الخدود محولا

4)    اذكر المعنى المراد لما تحته خط فيما يأتي :
                               i.            هذه السيدة نئوم الضحى.
                             ii.            أشكو اليك قلة الفأر في بيتي.
                          iii.            في منزل هذا الرجل كثير الرماد.
                          iv.            هذا المعلم يشار اليه بالبنان. 

JAWAPAN

PENGAJIAN AM

1.      B                                  4.  B                             7.  C                             10.  A             
2.      B                                  5.  C                             8.  D
3.      C                                  6.  D                            9.  B


SYARIAH

1)      Situasi yang membolehkan kontrak mudharobah terbatal
                                i.            Salah seorang dari pemodal / pengusaha membatalkan kontrak mudharobah.
                              ii.            Pemodal melirang pengusaha dari menguruskan modalnya.
                            iii.            Mati salah seorang pemodal / pengusaha kerana kontrak mudharobah merangkumi prinsip wakalah. Ianya terbatal apabila mati wakil / pewakil.
                            iv.            Salah seorang dari mereka hilang kelayakan mengurus harta (gila dsb).
                              v.            Berlaku kerosakan pada modal dalam simpanan pengusaha sebelum melabur.
                            vi.            Pemodal murtad (pendapat Hanafi).
                          vii.            Pengusaha menggunakan wang untuk urusan diri sendiri.

2)      Kriteria pemilihan jodoh menurut Islam.
a)      Pihak suami
                                                          i.            Lelaki yang teguh pegangan agamanya.
                                                        ii.            Mempunyai budipekerti yang baik, jujur, dan berperibadi tinggi.
                                                      iii.            Bersifat berhemah dan cermat (berhati-hati dlm segala perkara).
                                                      iv.            Bersifat tenang dan berwaspada.
                                                        v.            Berlapang dada, penyantun dan pemaaf.
                                                      vi.            Lelaki yang tidak mempunyai keluarga terdekat.

b)      Pihak isteri
                                                          i.            Kuat dan teguh pegangan agamanya.
                                                        ii.            Berakhlak mulia, berhati jujur, dan berperibadi mulia.
                                                      iii.            Keturunan orang yang baik dan soleh.
                                                      iv.            Baik dan manis airmuka.
                                                        v.            Keturunan yang boleh melahirkan anak ramai.
                                                      vi.            Perempuan yang tidak mempunyai keluarga terdekat.

3)      Bahagian al-mahkum fih
                                i.            Hak-hak Allah semata-mata (خالصة  الله حقوق)
Contoh : urusan menguruskan makhluk dsb.
                              ii.            Hak-hak manusia semata-mata (حقوق العباد خالصة)
-          Urusan yang berkaitan dengan masalah sesama manusia.
Contoh : diharamkan memakan harta orang lain secara tanpa hak.
                            iii.            Berhimpun hak Allah dan hak manusia tetapi hak Allah lebih dominan / hak Allah mengatasi hak manusia.
Contoh : had qazaf di sisi Hanafi
                            iv.            Berhimpun hak Allah dan hak manusia tetapi hak manusia lebih dominan / hak manusia mengtasi hak Allah.
Contoh : hak melaksanakan hukuman qisas.

4)      Peribadi muslim yang berjaya berdasarkan surah al-Mu’minun ayat 1 hingga 11.
                                i.            Orang yang beriman
                              ii.            Khusyuk dalam solat
                            iii.            Menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia
                            iv.            Membersihkan hartanya (mengeluarkan zakat)
                              v.            Menjaga kehormatan
                            vi.            Menjaga amanah
                          vii.            Menjaga janji
                        viii.            Memelihara solat

5)      Khusyuk dalam solat – menumpukan daya ingatan terhadap Allah S.W.T dengan penuh perhatian serta ikhlas dengan melahirkan rasa rendah diri dan tawaduk kehadrat Allah.
Cara mendapat khusyuk dalam solat :
                                i.            Memastikan kesempurnaan wuduk
                              ii.            Mengetahui dan menghayatai makna-makna bacaan dalam solat
                            iii.            Menjaga pandangan mata
                            iv.            Sentiasa mengingati Allah

6)      Kepentingan salam dalam kehidupan umat Islam
                                i.            Membezakan ucapan selamat dengan ucapan penghargaan
                              ii.            Mengeratkan silaturrahim
                            iii.            Salam adalah salah satu cara mendoakan kesejagteraan orang lain
                            iv.            Dapat menamatkan persengketaan


USULUDDIN
1)      Metodologi al-Quran bagi menerap iman dijiwa manusia.
a)      Kebebasan akal daripada paksaan dan taklid
                                            i.            Akal mencari pencipta
                                          ii.            Akal tidak di kongkong untuk mencari kebenaran
                                        iii.            Akal sumber taklif
                                        iv.            Akal digalak menuntut ilmu
b)      Akal disuruh meneliti alam / mengarah akal berfikir dan menganalisis alam nyata
                                            i.            Meneliti kejadian langit dan bumi
                                          ii.            Meneliti kejadian siang dan malam
                                        iii.            Meneliti kejadian lautan
                                        iv.            Meneliti kejadian diri
c)      Al-Quran membentang aqidah yang sesat
                                            i.            Aqidah Yahudi
                                          ii.            Aqidah Nasrani
                                        iii.            Aqidah Dahriyyun
                                        iv.            Aqidah Thobi’iyyun
d)      Al-Quran membentang aqidah benar
                                            i.            Aqidah tentang kekuasaan Allah / keasaan Allah
                                          ii.            Aqidah tentang adanya Rasul
                                        iii.            Aqidah tentang adanya hari qiamat
                                        iv.            Aqidah tentang adanya syurga dan neraka
e)      Qudwah hasanah
                                              i.            Pengorbanan Nabi Ismail yang hendak disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim
                                            ii.            Keberanian Nabi Ibrahim yang dihumban ke dalam api demi mempertahankan Islam
                                          iii.            Sifat kesabaran Nabi Nuh dalam menyampaikan dakwah untuk tempoh yang lama
                                          iv.            Sifat pemaaf Nabi Muhammad terhadap masyarakat yang menenteng dakwah Baginda dan akhirnya memeluk Islam

2)      Hikmah pengutusan Rasul menurut الشاعرة
                                i.            Manusia sememangnya perlu kepada seorang Rasul
                              ii.            Pengutusan Rasul adalah harus bagi Allah S.W.T
                            iii.            Manusia perlu kepada Rasul untuk membentuk nilai, sebagai sumber taklif, serta melaksanakan peraturan dan suruhan
                            iv.            Akal manusia masih lemah dan perlu kepada penjelasan Rasul
                              v.            Pengutusan rasul adalah satu bentuk petunjuk dan kasih sayang Allah kepada manusia

3)      Faktor tidak berlakunya penyelewengan aqidah di zaman Nabi S.A.W
                                i.            Iman para sahabat yang kukuh
                              ii.            Para sahabat memahami al-Quran dan as-Sunnah dengan baik serta mengamalkannya
                            iii.            Para sahabat tidak suka membincang persoalan aqidah
                            iv.            Para sahabat tidak pernah mentakwil ayat-ayat Allah yang mutasyabihat
                              v.            Jika timbul masalah berkaitan agama Islam dirujuk terus kepada Rasulullah S.A.W
                            vi.            Rasulullah S.A.W sendiri melarang sahabat daripada berbincang persoalan aqidah
                          vii.            Para sahabat sentiasa dibimbing oleh Rasulullah S.A.W dengan wahyu dari Allah S.W.T

4)      Cara al-Quran memberi hidayah dan petunjuk kepada manusia
                                i.            Membezakan antara yang hak dan batil
                              ii.            Berpegang kepada dasar mencegah lebih baik daripada mengubati sebarang kerosakan (cth : zina, arak)
                            iii.            Menggalakkan manusia agar sentiasa berusaha dengan gigih tanpa jemu
                            iv.            Mengajak manusia mentauhidkan Allah
                              v.            Mengandungi ilmu pengetahuan

5)      Syarat meriwayat hadis dengan makna
                                i.            Perawi mesti mahir dengan lafaz-lafaz hadis secara mendalam, tahu perbezaan antara perkataan tersebut dari aspek tatabahasa dan gaya bahasa Arab.
                              ii.            Riwayat itu mestilah khabar yang zahir maknanya, tidak samar-samar atau mengandugi makna tersirat lain yang berkemungkinan boleh menyebabkan terkeluar dari maksud sebenar Rasulullah S.A.W
                            iii.            Penukaran lafaz juga hendaklah dengan makna yang seerti dan tepat menurut bahasa Arab dan lafaz asal.
                            iv.            Lafaz yang diganti itu hendaklah benar-benar tepat tanpa sebarang tambahan dan pengurangan, baik makna secara zahir atau tersirat, kerana kadangkala ucapan itu berbentuk muhkam dan ada juga mutasyabih.
                              v.            Perawi disaran menggunakan ayat قال كما أو atau seumpamanya untuk mengelakkan daripada meriwayatkan hadis dengan makna atau ia syak pada lafaz asalnya.اللغة العربية

1)      علاقة المجاز المرسل :
                                i.            الحالية
                              ii.            اعتبار ما كان
                            iii.            المحلية
                            iv.            الحالية

2)      المعنى الحقيقي :
                                i.            العسل ( اعتبار ما يكون )
                              ii.            الصلاة / صلى ( الجزئية )
                            iii.            مطر ( مشبه به )

3)      الاستعارة الأصلية والتبعية :
                                i.            التبعية
                              ii.            الأصلية
                            iii.            التبعية
                            iv.            التبعية
                              v.            الأصلية

4)      المعنى المراد لما تحته خط :
                                i.           
                              ii.            كناية عن الفقر
                            iii.            كناية عن الكرم
                            iv.            كناية عن شهرة


No comments:

Post a Comment